Speelgoed algemeen
Privacy statement MaakJeWensLijstje.nl

RG WebDesign vindt uw privacy belangrijk en verkoopt uw gegevens dan ook niet door aan derde partijen.
Artikel 1 - Reikwijdte

Dit statement beschrijft de wijze waarop RG WebDesign persoonsgegevens verwerkt.
Artikel 2 - Gehanteerde begrippen

In dit statement wordt verstaan onder:

MaakJeWensLijstje.nl:
Dienst aangeboden door RG WebDesign
RG WebDesign :
De éénmanszaak met beperkte aansprakelijkheid RG WebDesign gevestigd te Loon op Zand en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 18076610 die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
Dienst:
De Dienst aangeboden door RG WebDesign op www.MaakJeWensLijstje.nl omvat het maken en bijhouden van een eigen verlanglijst en het inzien van MaakJeWensLijstjes van andere Gebruikers.
Gebruiker:
Betrokkene in de zin van de AVG op wie een persoonsgegeven betrekking heeft
Toestemming:
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt
Persoonsgegevens:
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Privacy Statement:
Dit privacy statement van RG WebDesign waarin is opgenomen de wijze waarop RG WebDesign persoonsgegevens verwerkt.
Werkzaamheden:
Diensten die RG WebDesign levert en verzorgt, in het bijzonder de Dienst aangeboden op www.MaakJeWensLijstje.nl.

Artikel 3 - Doel van de verwerking

RG WebDesign verwerkt persoonsgegevens met als doel het aanbieden en verbeteren van de Dienst van MaakJeWensLijstje.nl. RG WebDesign verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen.
Artikel 4 - Soorten persoonsgegevens en wijze van verkrijging

4.1
Persoonsgegevens worden alleen bij de Gebruiker zelf verzameld.
4.2
Gebruiker geeft Toestemming aan RG WebDesign om persoonsgegevens van Gebruiker te verwerken
4.3
MaakJeWensLijstje.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies voor het aanbieden verbeteren van de Dienst. Daarnaast bevatten reclames op MaakJeWensLijstje.nl cookies van derde partijen. RG WebDesign heeft geen invloed op het gebruik van gegevens via deze cookies.

Artikel 5 - De verwerking van persoonsgegevens

5.1
RG WebDesign verwerkt in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze de persoonsgegevens.
5.2
RG WebDesign zal de persoonsgegevens niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.
5.3
RG WebDesign zal de persoonsgegevens van Gebruiker maximaal één jaar na verwijdering van de Account door Gebruiker bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de Gebruiker te identificeren, tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en/of verwerkt. Geanonimiseerde gegevens blijven langer bewaard ten behoeve van historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden indien en voor zover RG WebDesign de nodige voorzieningen heeft getroffen teneinde te verzekeren dat de betreffende gegevens uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt.
5.4
RG WebDesign legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
5.5
RG WebDesign verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens met betrekking tot iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, nationaliteit, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging).
5.6
RG WebDesign verwerkt geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie

Artikel 6 - Bezwaren persoonsgegevens

6.1
Iedere Gebruiker heeft recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd. Een aanvraag hiertoe kan worden ingediend via info@MaakJeWensLijstje.nl.

Artikel 7 - Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens

7.1
Uitsluitend RG WebDesign en door RG WebDesign aangewezen personen die in opdracht van RG WebDesign persoonsgegevens verwerken, invoeren, wijzigen of verwijderen, hebben rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruiker.
7.2
RG WebDesign en de personen zoals bedoeld in artikel 7.1, alsmede personen die zijn belast met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn verplicht tot strikte geheimhouding omtrent de persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen, behoudens voor zover enig wettelijk opgelegde plicht of de noodzaak tot mededeling voortvloeiende uit hun taak.

Artikel 8 - Toezicht op naleving en overige bepalingen

8.1
Het College Bescherming Persoonsgegevens is op grond van de AVG bevoegd toe te zien op de naleving van de in dit privacy statement opgenomen bepalingen.
8.2
RG WebDesign verwijst in haar gebruikersovereenkomst naar dit privacy statement. Dit privacy statement is te vinden op de website van RG WebDesign en wordt op verzoek kosteloos aan de verzoeker verstrekt.

Versie Mei 2018
Top